Warszawa 09-07-2020 godz. 16:56
KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM DLA WARSZAWY-WOLI

MARIUSZ POSAK

Dane Adresowe

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli
w Warszawie

Mariusz Posak

ul. Banderii 4/81
01-164 Warszawa

(wejście od ul. Obozowej, piętro III)

tel./fax: (22) 632 14 33

Bank PKO BP S.A.
nr konta :

37 1440 1143 0000 0000 1660 8882

W tytule wpłaty należy podać sygnaturę sprawy i nazwę płatnika.

Adres e-mail: warszawa.posak@komornik.pl

Adres www: www.warszawa.komornik.com

 

Godziny pracy i przyjęć interesantów:
Pon.-Pt.: 8.00-16.30

Dyżur komornika w kancelarii:
Środa: 11.00-17.30


Obsługujemy wnioski:

Jakie dokumenty należy przygotować składając wniosek egzekucyjny?

Aby wszcząć postępowanie egzekucyjne należy złożyć w kancelarii komornika sądowego tytuł wykonawczy z wypełnionym wnioskiem egzekucyjnym.

Chcąc mieć pewność że posiadany wyrok, postanowienie czy nakaz zapłaty jest tytułem wykonawczym należy sprawdzić czy zawiera on dopisek bądź pieczątkę o następującej treści:

 

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, dnia ... 20 ... r. Sąd ... w ... stwierdza,
że niniejszy tytuł uprawnia do egzekucji w całości/w zakresie ...
oraz poleca wszystkim urzędom oraz osobom, których to może dotyczyć,
aby postanowienia tytułu niniejszego wykonały, a gdy o to prawnie
będą wezwane, udzieliły pomocy.
Orzeczenie podlega wykonaniu jako prawomocne/natychmiast wykonalne.


Gotowe szablony wniosków egzekucyjnych są dostępne do pobrania w dziale Formularze oraz w formie papierowej w sekretariacie nasze kancelarii. Należy w nim zamieścić wszelkie posiadane informacje o dłużniku takie jak: nr PESEL, NIP, posiadany przez dłużnika majątek, wierzytelności, wynagrodzenie itp. Informacje te mogą znacząco przyspieszyć postępowanie egzekucyjne.

 

Kto ponosi koszty postępowania egzekucyjnego?

Wszelkimi kosztami powstałymi w trakcie postępowania egzekucyjnego finalnie jest obciążany dłużnik. Jednakże do czasu wyegzekwowania należności komornik może wzywać wierzyciela o uiszczenie zaliczki na wydatki takie jak koszty korespondencji, zapytań do urzędu skarbowego czy ZUS, poszukiwania majątku, dojazdy itp.

 


BROWN BLUE ORANGE